Sutong Bridge, Jiangsu Province

Map of Jiangsu province – the Sutong Bridge will be located near Nantong, to the east of the existing bridge.