Tokyo Gate Bridge, Tokyo Bay, Japan

Tokyo Gate Bridge is a 2.6km long truss bridge in Tokyo, Japan. Image courtesy of Daisuke tashiro.